pashiliha


» صفحه نخست
» عناوين مطالب وبلاگ
» فروردین ٩۱ » خرداد ٩٠ » دی ۸٩ » آذر ۸٩ » آبان ۸٩ » شهریور ۸٩ » امرداد ۸٩ » خرداد ۸٩ » بهمن ۸۸ » آذر ۸۸ » آبان ۸۸ » شهریور ۸۸ » امرداد ۸۸ » تیر ۸۸ » اسفند ۸٦ » دی ۸٦ » آذر ۸٦ » آبان ۸٦ » مهر ۸٦ » اردیبهشت ۸٦ » اسفند ۸٥ » بهمن ۸٥ » دی ۸٥ » شهریور ۸٥ » امرداد ۸٥ » تیر ۸٥ » خرداد ۸٥ » اردیبهشت ۸٥ » بهمن ۸٤ » دی ۸٤ » آبان ۸٤ » مهر ۸٤ » شهریور ۸٤ » امرداد ۸٤ » تیر ۸٤ » خرداد ۸٤ » بهمن ۸۳ » دی ۸۳ » آذر ۸۳ » آبان ۸۳ » شهریور ۸۳
» کانون ادبی دانشگاه باهنر کرمان
» محمد علی نیک طبع
» آفریدگاران فروتن شعر
» سرزمین سونات ها
» علی رضا پنجه‌ای
» آرش نصرت الهی
» رضا زنگی آبادی
» داریوش معمار
» روح الله باقری
» احمد اکبرپور
» علی ملازاده
» عصرآدينه
» واگویه ها
» چلچله
» نجمه زارعی
» بهزاد خواجات
» فرهاد کریمی
» پرستو ارسطو
» محمد شریفی نعمت آباد
» مصطفی خزایی
» mehri jafari
» zahra kohandel
» ابوالفضل پاشا
» محمد حسن مرتجا  ۱۳۸٤/۳/۱٤

و(بازتنها کلمه                                                     

 

از کلمه بیرون زدیم                                                                              

 

سرمان میان دو گوش داشت        گوشت می داد                                           

 

(وسمت(باز)راگرفتیم)                                                                          

 

آن روزها تحلیل در رانها به سمت می رفت                                                  

 

                                                                      

 

 

 کلمه آدمهایی را می آورد     که بیشتر کلمه(آدم)بودند                                    

 

(وسوخته گی بو بالا می زد)                                                                     

 

مردها ورق ها را به سمت تقسیم می بردند                                                     

 

(رانها سوخته گی بو را بالا می زدند)                                                           

 

ودو بال گشوده می شد به سمت (باز)                                                           

 

آنها سر کلماتی شرط می بستند                                                                   

 

که(شرط)کلمه هایی بود که می گفتند                                                            

 

من اما                                                                                              

 

کلماتی را که می گفتم به هیچ کس نمی گفتم                                                          

 

وآن( باز) روز ها تحلیل می رفت                                                                   

 

           

مردها ورق ها را به سمت(می بردند)                                                       

و کار مزرعه را                                                   

 

زن ها شب ها روی آس هایی که برده بودندشرط (برده بودم)می بستند                            

 

ومن کلماتی را که برده بودم     به زن ها می زدم                                                    

(زن ها روی زندگی کلماتم (شرط) می بستند         که( برده بودم) )                              

 

(و سوخته گی بوی رانها را (باز) بالامی زد)                                                         

 

کلمات به گوش داد(باز                                                                                  

 

وما باز( سمت باز)را گرفتیم                                                                            

 

سوخته گی بوی رانها را بالا می زد                                                                     

 

ومردها از بالا (بالاتر )را می خواستند                                                                 

 

زن ها شب ها روی آس هایی که برده بودند اسم می  گذاشتند                                        

 

(فقط شب ها یکی از زن ها می گفت:                                                                  

 

زن ها روی آس هایی که دلباخته بودند( شرط)می باختند                                             

 

یا                                                                                                            

 

زن ها روی آس هایی که دلفاخته بودند (شرط)می فاختند)                                            

 

و من روی کلماتی که به همه می گفتم(به همه نمی گفتم)را شرط بستم                              

 

کلمه میان دوگوش داد به( سمت باز                                                                     

 

دری می گشود   و چهره ای                                                                            

 

و تحلیل در رانها(بالا می زد)                                                                            

 

کلمه به (سمت باز                                                                                        

 

وکلمه(باز                                                                                         

 

و(باز                                                                                         

 

(باز                                                                                          

 

میان دو گوش     گوشت می داد                                                         

 

 

 

مازیار نیستانی- کرمان                             

پيام هاي ديگران ()

 

Designed By MANE